Konularına Göre Kuran Fihristi

Tarih boyunca gönderilen peygamberlerle ayakta kalan Din, Allah’ın Hz. Muhammed’e (as) vahyettiği Kur’an’la ye­ni­den hayat bulmuştur.

Bu yüzden; O’nun vahyedilmesinden sonra, zamanın ve mekanın herhangi bir ke­si­tin­de, gerek sadece bilgi sahibi olmak, gerekse inanmak ve yaşamak için İs­lam’a yönelenlerin ilk müracaat edecekleri kaynak şüphesiz Kur’an’dır.

Kur’an; tertibi, üslubu, dili vs. özellikleriyle kendine has, ilahi bir kitaptır. Bu ne­den­le, onun doğru anlaşılması, özgün özelliklerinin hesaba katılmasıyla müm­kündür.

Kur’an’ın oluşturduğu inanç ve düşünce dünyasının kav­ra­na­bilmesi için gerekli olan çalışmalardan biri de bünyesinde dağınık hal­de bulunan çeşitli konulardaki ayetlerin bir araya getirilerek konusal bü­tün­lüğünün yakalanmasıdır.

Bu çalışma, sadece aynı konudaki a­yet­le­rin bir araya getirilmesinden ibaret değildir. Gerek konu başlıklarının be­lir­lenmesi, gerek konularla ilgili kısa açıklamalarda bulunulması, gerekse a­yetlerin farklı yorumlarıyla ilgili dipnotların verilmesi ve tercihler ya­pıl­ma­sı itibarıyla tam bir teliftir.

Yayınlamakla kıvanç duyduğumuz bu eserin, sözünü ettiğimiz konusal bü­tünlüğe ulaşmada ve Kur’an’ın dünyasını kavramada önemli katkıları o­lacağı kanaatin­deyiz.

Fecr Yayınları, 2000